ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
สำนักวิชา
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   412111 : การบัญชี (การสอบบัญชี)--26
   412112 : การบัญชี (สารสนเทศทางการบัญชี)--38
   412113 : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง)--27
   412114 : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมและระหว่างประเทศ)--21
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
   432151 : บริหารธุรกิจ--15