ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
* หมายถึงจำเป็นต้องระบุข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ
นาย นาง นางสาว พระ 
ชื่อภาษาไทย *
นามสกุลภาษาไทย *
ชื่อภาษาอังกฤษ *
นามสกุลภาษาอังกฤษ *
วันเดือนปีเกิด *  Pick a Date
ที่อยู่ *
เบอร์โทร *
E-mail *
ประวัติการศึกษา (ระบุจากต่ำสุด - สุงสุด)
ระดับการศึกษา ลำดับที่ 1  *
กำลังศึกษา ป.ตรี
ปริญญาตรี
กำลังศึกษา ป.โท
ปริญญาโท
ชื่อปริญญา (ย่อ) *
สาขาวิชาเอก *
สถาบัน *
ช่วงปี พ.ศ.ที่ศึกษา *
คะแนนเฉลี่ย

ระดับการศึกษา ลำดับที่ 2
กำลังศึกษา ป.โท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชื่อปริญญา (ย่อ)
สาขาวิชาเอก
สถาบัน
ช่วงปี พ.ศ.ที่ศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ช่วงเวลาทำงาน
ลักษณะงานพอสังเขป
บุคคลอ้างอิง คนที่1 (ควรเป็นผู้บังคับบัญชา กรณีที่ทำงานแล้ว)
ชื่อ-สกุล *
สถานที่ทำงาน *
ความสัมพันธ์ *
ผู้บังคับบัญญา
เพื่อนร่วมงาน
บิดา มารดา
ญาติ พี่น้อง
อื่นๆ(กรุณาระบุความสัมพันธ์)
เบอร์โทร *
บุคคลอ้างอิง คนที่ 2
ชื่อ-สกุล *
สถานที่ทำงาน *
ความสัมพันธ์ *
ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน
บิดา มารดา
ญาติพี่น้อง
อื่นๆ(กรุณาระบุความสัมพันธ์)
เบอร์โทร *
บุคคลอ้างอิง คนที่ 3
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงาน
ความสัมพันธ์
ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน
บิดา มารดา
ญาติ พี่น้อง
อื่นๆ(กรุณาระบุความสัมพันธ์)
เบอร์โทร
เอกสารแนบประกอบการสมัคร

( เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบการอัพโหลดเอกสาร ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ สแกนไฟล์ส่งที่E- mail : ttheeraw@wu.ac.th หรือ bsupapor@wu.ac.th / rattanawadee.go@wu.ac.th)

 

  Graduate Walailak University