เลขบัตรประชาชน =

    

  Graduate Walailak University