เลือกระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เลือกสำนักวิชา
หรือระบุคำค้น    แสดงหลักสูตรทั้งหมด 
 

 

ระดับ
สำนักวิชา
หลักสูตร
จำนวนรับ
เว็บไซต์
เอกสารเพิ่มเติ่ม
ปริญญาโท
ศิลปศาสตร์
10
เอกสารแนบ1
ปริญญาโท
ศิลปศาสตร์
10
reg-seas.wu.ac.th/

ปริญญาเอก
ศิลปศาสตร์
5
http://sla.wu.ac.th/asa/

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์
5
www.chemistrywu.com

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์
5
science.wu.ac.th/

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์
5
science.wu.ac.th
เอกสารแนบ1
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์
5
www.chemistrywu.com
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์
3
science.wu.ac.th

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์
5
science.wu.ac.th
เอกสารแนบ1
ปริญญาโท
การจัดการ
40
mba.wu.ac.th

ปริญญาโท
การจัดการ
30
mba.wu.ac.th

ปริญญาเอก
การจัดการ
10
mba.wu.ac.th

ปริญญาโท
สารสนเทศศาสตร์
20
mit.wu.ac.th

ปริญญาโท
สารสนเทศศาสตร์
20
mit.wu.ac.th

ปริญญาโท
สารสนเทศศาสตร์
20
mit.wu.ac.th

ปริญญาเอก
สารสนเทศศาสตร์
10
mit.wu.ac.th

ปริญญาโท
เทคโนโลยีการเกษตร
5
agri.wu.ac.th/

ปริญญาโท
เทคโนโลยีการเกษตร
9
agri.wu.ac.th
เอกสารแนบ1
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีการเกษตร
2
agri.wu.ac.th

ปริญญาเอก
เทคโนโลยีการเกษตร
4
agri.wu.ac.th
เอกสารแนบ1
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
10
engineer.wu.ac.th/
เอกสารแนบ1
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
10
engineer.wu.ac.th/

ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
5
engineer.wu.ac.th/
เอกสารแนบ1
ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
5
engineer.wu.ac.th/

ปริญญาโท
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
10.
master-shh.wu.ac.th

ปริญญาโท
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
25
master-shh.wu.ac.th
เอกสารแนบ1
ปริญญาเอก
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
5
master-shh.wu.ac.th

ปริญญาโท
พยาบาลศาสตร์
5
nurse2.wu.ac.th

ปริญญาโท
พยาบาลศาสตร์
5
nurse2.wu.ac.th

ปริญญาโท
เภสัชศาสตร์
5

ปริญญาเอก
เภสัชศาสตร์
5

ปริญญาโท
แพทยศาสตร์
10
smd.wu.ac.th/

ปริญญาเอก
แพทยศาสตร์
5
smd.wu.ac.th/

Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 33 of 33

 

  Graduate Walailak University