หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
E-mail
ศูนย์บริการการศึกษา(ฝ่ายทะเบียนฯ)
นางสาวรัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์
075-673116
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวณิรมล บุญแสง
075-673139
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวนิศาชล คชคีรีเดชไกร
075-673138
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนัฏฐากร รวยรวย
075-672005
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาววราภรณ์ ม่านทอง
075-672003
ฝ่ายรับนักศึกษา
นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์
075-673101
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นางสาวปิยะนุช จิตตระ
075-672400
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวสุคณา ศรีทับ
075-672301-3
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
นางสาวภัทราวรรณ ตันติกุล
075-672304-5
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
นางสุริษา หาญใจ
075-672104-5
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
นางวรรณา นิลพัฒน์
075-672161
ศูนย์วิทยาบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
นางวันดี มาลารัตน์
077-225260-3
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
นางสาวยุนี พฤษากิต
02-2990950-1
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ศูนย์บริการการศึกษา(ฝ่ายทะเบียนฯ)
นายโองการ กุลสมบัติ
075-673110

 

  Graduate Walailak University