กรณีส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย)   1 ชุด
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript )   1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ   1 ชุด
- สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล   1 ชุด (กรณีชื่อกับเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
- หนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส   1 ชุด (กรณีเป็นพระภิกษุ/สามเณร)
- หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้

 • ธนาณัติ หรือตั๋วแลกงินไปรษณีย์ 
      สั่งจ่าย ปณจ.ท่าศาลา  
      ในนามหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี   
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 • โอนเงิน
  ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าศาลา
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        
  เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

 • โอนเงิน
  ธนาคาร ออมสิน สาขา ท่าศาลา
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        
  เลขที่บัญชี 0-5328119462-0
 • ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยวงเล็บเลขที่สมัครที่ซอง
  โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึง
                                                       

  สำนักงานบัณฑิตศึกษา  (เลขที่สมัคร ................)
  ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา
  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  80161

   

    Graduate Walailak University