ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ หากสนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถ
สมัครออนไลน์(คลิกที่นี่) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่)และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หรือ E-mail : ttheeraw@wu.ac.th หรือ bsupapor@wu.ac.th หรือ rattanawadee.go@wu.ac.th

   ใช้เมาส์คลิ้กปุ่มขวาตรง Download แล้วเลือกเมนู Save Target As...

  1. เอกสารการประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 [Download]
  2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  [Download]
  3. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาษาไทย [Download]
  4. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษ [Download]
  5. ใบสมัครหลักสูตร ภาษาอังกฤษ  [Download]
  6. เอกสารการสมัครเพิ่มเติม เฉพาะบางหลักสูตรที่กำหนดเท่านั้น
   • หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา : แบบรายงานประวัติชีวิตและผลงาน [Download]
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ : STATEMENT OF PURPOSE [Download]
   • หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ : หนังสือรับรอง [Download]
   • หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร : หนังสือรับรองเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [Download]
   • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน [Download]
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ดังนี้
    • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา [Download]
    • หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน [Download]
    • แบบรายงานประวัติและผลงาน [Download] 
   • หลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้

 

กรณีส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย)   1 ชุด
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript )   1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ   1 ชุด
- สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล   1 ชุด (กรณีชื่อกับเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
- หนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส   1 ชุด (กรณีเป็นพระภิกษุ/สามเณร)
- หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้

 • ธนาณัติ หรือตั๋วแลกงินไปรษณีย์ 
      สั่งจ่าย ปณจ.ท่าศาลา  
      ในนามหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี   
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 • โอนเงิน
  ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าศาลา
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        
  เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

 • โอนเงิน

  ธนาคาร ออมสิน สาขา ท่าศาลา
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        
  เลขที่บัญชี 0-5328119462-0
 • ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยวงเล็บเลขที่สมัครที่ซอง
  โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึง
                                                       

  สำนักงานบัณฑิตศึกษา  (เลขที่สมัคร ................)
  ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา
  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  80160

   

    Graduate Walailak University