First Second Third

ประกาศ


    บัณฑิตทุกคนต้องทำแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำและตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 21 กันยายน2561 เวลา 15.00 น. มิฉะนั้นจะมีผลต่อการรายงานตัวบัณฑิต

ข่าวประกาศ ฝึกซ้อมบัณฑิต (ส่วนกิจการนักศึกษา)

ข่าวประกาศ
ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
หนังสือเชิญ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
แบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต
(ติดต่อคุณ ชาญชัย ตันติวัฒโนดม 075-673765)
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2561)
รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ปริญญาโท/เอก)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

การแต่งกายของบัณฑิต
การแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
คำร้องขอแต่งกายบัณฑิต

แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตร
คำร้องขอรับใบปริญญา
ใบมอบฉันทะ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560FreeHitcounters.org
TOP