ศูนย์บริการการศึกษา

Green University By Center for Education Service.

Green CES

ศูนย์บริการการศึกษา

      ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนโยบายให้บุลากรในศูนย์ปฏิบัติตามนโยบาย และคำแนะนำจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

     โดยศูนย์บริการการศึกษา จะร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดพลังงาน และลดการสูญเปล่าของมหาวิทยาลัย

คำขวัญ Walailak Go Green

1.เก่ง โครงสร้างพื้นฐาน
2.เชี่ยวชาญ พลังงานและภูมิอากาศ
3.ฉลาด เรื่องการจัดการขยะ
4.เลิศสมรรถณะ การใช้น้ำ
5.ก้าวล้ำการขนส่ง
6.นำธง การศึกษาและวิจัย

จับมือกันไปด้วยใจสมัคร สู่ Walailak Go Green...เฮ่