[คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ไทยศึกษาบูรณาการ


ภาษาจีน


ภาษาอังกฤษ


อาเซียนศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตร์


รัฐศาสตร์สำนักวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบริการ


บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล


เทคโนโลยีสารสนเทศ


นิเทศศาสตร์


มัลติมีเดียและแอนิเมชัน


วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


วิศวกรรมพอลิเมอร์


วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมโยธาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กายภาพบำบัด


เทคนิคการแพทย์


เทคนิคการแพทย์ (2 ภาษา)สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


อนามัยสิ่งแวดล้อม


อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

สัตวแพทยศาสตร์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การออกแบบภายใน


การออกแบบอุตสาหกรรม


สถาปัตยกรรมวิทยาลัยนานาชาติ

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)


นิติศาสตร์ (กฎหมายประยุกต์)(นานาชาติ)


วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)

TOP