คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย


ภาษาจีน


ภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ทางทะเลสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตร์


รัฐศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตร์สำนักวิชาการจัดการ


เศรษฐศาสตร์


บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)


บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)


บริหารธุรกิจ(การเงิน)


อุตสาหกรรมการบริการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล


เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล


นิเทศศาสตร์ดิจิทัล


เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม


วิศวกรรมซอฟต์แวร์


นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ


วิศวกรรมเคมี


วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมโยธาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กายภาพบำบัด


เทคนิคการแพทย์


เทคนิคการแพทย์ (2 ภาษา)สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


อนามัยสิ่งแวดล้อม


อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

สัตวแพทยศาสตร์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การออกแบบภายใน


สถาปัตยกรรมวิทยาลัยนานาชาติ

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)


นิติศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)


วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)