ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
(ระบุ *,? ได้)  
รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล 
บริษัท ตำแหน่ง 
 ปีการศึกษา  2565/3 
สำนักวิชา/รายชื่อนักศึกษาอันดับรหัสงานตำแหน่งงานบริษัท
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
62107875 : นางสาวยุวดี มีแสง1 65383096071นักศึกษาสหกิจศึกษาElite Event Thailand
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
61115507 : นางสาวภัคนันท์ พงษ์สถิตย์1 6537298261นักศึกษาสหกิจศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์