ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
(ระบุ *,? ได้)  
รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล 
บริษัท ตำแหน่ง 
 ปีการศึกษา  2565/1 
สำนักวิชา/รายชื่อนักศึกษาอันดับรหัสงานตำแหน่งงานบริษัท
สำนักวิชาการจัดการ
61100087 : นางสาวกนกพิชญ์ รักถิ่นเดิม1 6515485278นักศึกษาสหกิจศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์