<< กลับ
รายชื่อ นศ. ยื่นขอสำเร็จฯ

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
สำนักวิชา
ปีการศึกษา : 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   12101 : บัญชี--64
   12103 : เศรษฐศาสตร์--48
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
   22101 : บริหารธุรกิจ--15