ภาคการศึกษาที่ วัน อาคาร

จำนวนนักศึกษาที่เรียนตามอาคารเรียน

อาคาร8.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00

สถาปัตย์
45
45
273
273
313
313
313
313
225
225
333
333
333
333
219
219
103
103

เรียนรวม 1

เรียนรวม 3

เรียนรวม 4

เรียนรวม 5
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

เรียนรวม 6 (ST)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

เรียนรวม 7