<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ให้นักศึกษาตรวจดูชุดของปฏิทินการศึกษาให้ตรงตามชุดปฏิทินการศึกษาของตนเองก่อน นศ. รหัส 54 ลงมา และ 55 ขึ้นไป จะมีกิจกรรมบางรายการที่ระยะเวลาสิ้นสุด หรือ เริ่มต้น ไม่พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น
  • วันเพิ่ม / เปลี่ยนกลุ่มเรียน รหัส 55 ขึ้นไป เพียงแค่ 1 สัปดาห์
  • วันถอนไม่ติด W รหัส 55 ขึ้นไป เพียงแค่ 2 สัปดาห์
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ รหัส 54 ลงมาใช้ข้อบังคับฯ พ.ศ.2548 และรหัส 55 ขึ้นไปใช้ข้อบังคับฯ พ.ศ.2555


ชุดปฏิทิน <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *