<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 10 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 2567
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 8 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 18 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 29 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 38 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 48 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ8 เม.ย. 256712 เม.ย. 2567
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 20 พ.ค. 256731 พ.ค. 2567
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 220 พ.ค. 256731 พ.ค. 2567
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 220 พ.ค. 256731 พ.ค. 2567
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )10 มิ.ย. 25677 ก.ค. 2567
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )8 ก.ค. 25671 ก.ย. 2567
 • ลงทะเบียนสาย
 • 10 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 2567
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 10 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 2567
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 110 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 2567
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 210 มิ.ย. 256730 ก.ย. 2567
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 310 มิ.ย. 256730 ก.ย. 2567
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 410 มิ.ย. 256730 ก.ย. 2567
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ10 มิ.ย. 256730 ก.ย. 2567
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 23 ก.ย. 25676 ต.ค. 2567
    -  วันสอบปลายภาค23 ก.ย. 25676 ต.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา18 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567
    -  วันประกาศผลการศึกษา18 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567
 • การยื่นคำร้อง
 • 10 มิ.ย. 256715 ก.ย. 2567
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)10 มิ.ย. 25677 ก.ค. 2567
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)10 มิ.ย. 256728 ก.ค. 2567
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)26 ส.ค. 25671 ก.ย. 2567
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร10 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 2567
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)10 มิ.ย. 25677 ก.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน (กรณีผ่อนผัน 1 งวด)10 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 2567