<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 9 ม.ค. 256631 มี.ค. 2566
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 129 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 229 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 328 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 428 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 9 ม.ค. 256612 มี.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 29 ม.ค. 256616 ม.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 29 ม.ค. 256616 ม.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )9 ม.ค. 256629 ม.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )30 ม.ค. 256612 มี.ค. 2566
 • ลงทะเบียนสาย
 • 9 ม.ค. 256616 ม.ค. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 9 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 19 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 29 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 39 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 49 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ9 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 15 ก.พ. 256610 เม.ย. 2566
    -  วันสอบกลางภาค15 ก.พ. 256626 ก.พ. 2566
    -  วันสอบปลายภาค3 เม.ย. 256610 เม.ย. 2566
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา24 เม.ย. 256624 เม.ย. 2566
    -  วันประกาศผลการศึกษา28 เม.ย. 256628 เม.ย. 2566
 • การยื่นคำร้อง
 • 9 ม.ค. 256610 มี.ค. 2566
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)9 ม.ค. 256627 ม.ค. 2566
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)19 ธ.ค. 256519 ก.พ. 2566
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)7 มี.ค. 256610 มี.ค. 2566
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร9 ม.ค. 25669 ม.ค. 2566
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)9 ม.ค. 256620 ม.ค. 2566
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)30 ม.ค. 256610 มี.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน (กรณีผ่อนผัน 1 งวด)20 ก.พ. 256620 ก.พ. 2566