<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 30 ก.ค. 256131 ต.ค. 2561
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 16 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 117 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 217 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 316 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 416 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ16 ก.ค. 256129 ก.ค. 2561
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 31 ก.ค. 25611 ต.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 231 ก.ค. 25615 ส.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 231 ก.ค. 25615 ส.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )31 ก.ค. 256119 ส.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )20 ส.ค. 25611 ต.ค. 2561
 • ลงทะเบียนสาย
 • 31 ก.ค. 25615 ส.ค. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 30 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 130 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 230 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 330 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 430 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ30 ก.ค. 256120 ส.ค. 2561
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 5 ก.ย. 256130 ต.ค. 2561
    -  วันสอบกลางภาค5 ก.ย. 256116 ก.ย. 2561
    -  วันสอบปลายภาค24 ต.ค. 256130 ต.ค. 2561
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา9 พ.ย. 25619 พ.ย. 2561
    -  วันประกาศผลการศึกษา12 พ.ย. 256112 พ.ย. 2561
 • การยื่นคำร้อง
 • 31 ก.ค. 25611 ต.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)31 ก.ค. 256117 ส.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)18 ก.ค. 256112 ส.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)27 ก.ย. 256128 ก.ย. 2561
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร31 ก.ค. 256131 ก.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)31 ก.ค. 256110 ส.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)31 ก.ค. 25611 ต.ค. 2561
    -  นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก14 ก.ค. 256114 ก.ค. 2561
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่17 ก.ค. 256117 ก.ค. 2561
    -  วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่17 ก.ค. 256117 ก.ค. 2561
    -  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน25 ก.ค. 256125 ก.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่เคยศึกษาสถาบันอื่น31 ก.ค. 25616 ส.ค. 2561