<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 16 ต.ค. 256015 ม.ค. 2561
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 2 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 13 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 23 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 32 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 42 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ2 ต.ค. 256015 ต.ค. 2560
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 16 ต.ค. 256018 ธ.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 216 ต.ค. 256022 ต.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 216 ต.ค. 256022 ต.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )16 ต.ค. 25605 พ.ย. 2560
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )7 พ.ย. 256018 ธ.ค. 2560
 • ลงทะเบียนสาย
 • 16 ต.ค. 256022 ต.ค. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 16 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 116 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 216 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 316 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 416 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ16 ต.ค. 25606 พ.ย. 2560
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 29 พ.ย. 256014 ม.ค. 2561
    -  วันสอบกลางภาค29 พ.ย. 25606 ธ.ค. 2560
    -  วันสอบปลายภาค8 ม.ค. 256114 ม.ค. 2561
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา26 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  วันประกาศผลการศึกษา29 ม.ค. 256129 ม.ค. 2561
 • การยื่นคำร้อง
 • 16 ต.ค. 256018 ธ.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)16 ต.ค. 25603 พ.ย. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)2 ต.ค. 256026 พ.ย. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)14 ธ.ค. 256015 ธ.ค. 2560
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร16 ต.ค. 256016 ต.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)16 ต.ค. 256024 ต.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)16 ต.ค. 256018 ธ.ค. 2560