<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 29 ม.ค. 256126 เม.ย. 2561
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 12 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 113 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 213 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 312 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 412 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ12 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 29 ม.ค. 25612 เม.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 229 ม.ค. 25614 ก.พ. 2561
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 229 ม.ค. 25614 ก.พ. 2561
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )29 ม.ค. 256118 ก.พ. 2561
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )19 ก.พ. 25612 เม.ย. 2561
 • ลงทะเบียนสาย
 • 29 ม.ค. 25614 ก.พ. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 29 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 129 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 229 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 329 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 429 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ29 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 7 มี.ค. 25616 พ.ค. 2561
    -  วันสอบกลางภาค7 มี.ค. 256114 มี.ค. 2561
    -  วันสอบปลายภาค30 เม.ย. 25616 พ.ค. 2561
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา14 พ.ค. 256114 พ.ค. 2561
    -  วันประกาศผลการศึกษา21 พ.ค. 256121 พ.ค. 2561
 • การยื่นคำร้อง
 • 29 ม.ค. 25612 เม.ย. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)8 ม.ค. 256111 มี.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)27 มี.ค. 256128 มี.ค. 2561
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร29 ม.ค. 256129 ม.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)29 ม.ค. 25615 ก.พ. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)29 ม.ค. 25612 เม.ย. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาสำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาหรือสำนักวิชา29 ม.ค. 256116 ก.พ. 2561