<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 3 ก.ค. 25602 ต.ค. 2560
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 122 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 222 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 321 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 421 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ21 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 3 ก.ค. 25604 ก.ย. 2560
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 23 ก.ค. 256016 ก.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 23 ก.ค. 256016 ก.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )3 ก.ค. 256023 ก.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )24 ก.ค. 25604 ก.ย. 2560
 • ลงทะเบียนสาย
 • 3 ก.ค. 256016 ก.ค. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 3 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 13 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 23 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 33 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 43 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ3 ก.ค. 256024 ก.ค. 2560
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 16 ส.ค. 25601 ต.ค. 2560
    -  วันสอบกลางภาค16 ส.ค. 256021 ส.ค. 2560
    -  วันสอบปลายภาค25 ก.ย. 25601 ต.ค. 2560
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา9 ต.ค. 25609 ต.ค. 2560
    -  วันประกาศผลการศึกษา16 ต.ค. 256016 ต.ค. 2560
 • การยื่นคำร้อง
 • 3 ก.ค. 25604 ก.ย. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)3 ก.ค. 256017 ก.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)12 ก.ค. 256010 ก.ย. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)24 ส.ค. 256024 ส.ค. 2560
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร25 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)3 ก.ค. 256012 ก.ค. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)3 ก.ค. 25601 ต.ค. 2560
    -  นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก28 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 2560
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่28 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 2560
    -  วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่29 มิ.ย. 256029 มิ.ย. 2560
    -  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน30 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่เคยศึกษาสถาบันอื่น3 ก.ค. 256012 ก.ค. 2560