<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ก.ค. 256220 ก.ย. 2562
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 24 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 124 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 224 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 324 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 424 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ24 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 1 ก.ค. 25622 ก.ย. 2562
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 21 ก.ค. 25627 ก.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 21 ก.ค. 25627 ก.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )1 ก.ค. 256221 ก.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )22 ก.ค. 25622 ก.ย. 2562
 • ลงทะเบียนสาย
 • 1 ก.ค. 25627 ก.ค. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 27 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 127 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 227 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 327 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 427 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ27 พ.ค. 256222 ก.ค. 2562
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 7 ส.ค. 256229 ก.ย. 2562
    -  วันสอบกลางภาค7 ส.ค. 256218 ส.ค. 2562
    -  วันสอบปลายภาค23 ก.ย. 256229 ก.ย. 2562
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา11 ต.ค. 256211 ต.ค. 2562
    -  วันประกาศผลการศึกษา14 ต.ค. 256214 ต.ค. 2562
 • การยื่นคำร้อง
 • 1 ก.ค. 25622 ก.ย. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)1 ก.ค. 256219 ก.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)22 พ.ค. 256211 ส.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)29 ส.ค. 256230 ส.ค. 2562
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร1 ก.ค. 25621 ก.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)1 ก.ค. 256212 ก.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)1 ก.ค. 25622 ก.ย. 2562
    -  นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก14 มิ.ย. 256214 มิ.ย. 2562
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่19 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 2562
    -  วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่19 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 2562
    -  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน24 มิ.ย. 256224 มิ.ย. 2562
    -  วันชำระเงินกรณีพิเศษ30 ก.ย. 25623 ต.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่เคยศึกษาสถาบันอื่น1 ก.ค. 25628 ก.ค. 2562