<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 12 พ.ย. 256111 ก.พ. 2562
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 19 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 120 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 220 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 319 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 419 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ19 ต.ค. 25616 พ.ย. 2561
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 12 พ.ย. 256114 ม.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 212 พ.ย. 256121 พ.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 212 พ.ย. 256121 พ.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )12 พ.ย. 25612 ธ.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )3 ธ.ค. 256114 ม.ค. 2562
 • ลงทะเบียนสาย
 • 12 พ.ย. 256121 พ.ย. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 12 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 112 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 212 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 312 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปี 412 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ12 พ.ย. 25613 ธ.ค. 2561
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 19 ธ.ค. 256110 ก.พ. 2562
    -  วันสอบกลางภาค19 ธ.ค. 256130 ธ.ค. 2561
    -  วันสอบปลายภาค4 ก.พ. 256210 ก.พ. 2562
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา22 ก.พ. 256222 ก.พ. 2562
    -  วันประกาศผลการศึกษา25 ก.พ. 256225 ก.พ. 2562
 • การยื่นคำร้อง
 • 12 พ.ย. 256114 ม.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยวิชา สำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาวิขา (และได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว)12 พ.ย. 256119 พ.ย. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)12 พ.ย. 256123 ธ.ค. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)10 ม.ค. 256210 ม.ค. 2562
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร12 พ.ย. 256112 พ.ย. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)12 พ.ย. 256123 พ.ย. 2561
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)12 พ.ย. 256114 ม.ค. 2562