<< กลับ

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน  <== เลือกชุดปฏิทินก่อนการใช้งาน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 25 ก.พ. 256230 พ.ค. 2562
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 122 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 222 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 321 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 421 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่น ๆ21 ม.ค. 256210 ก.พ. 2562
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 25 ก.พ. 256229 เม.ย. 2562
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ครั้งที่ 225 ก.พ. 25625 มี.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม ครั้งที่ 225 ก.พ. 25625 มี.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการลด-ถอนรายวิชา ( ไม่ติดสัญลักษณ์ W )25 ก.พ. 256217 มี.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )18 มี.ค. 256229 เม.ย. 2562
 • ลงทะเบียนสาย
 • 25 ก.พ. 25625 มี.ค. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 25 ก.พ. 256218 มี.ค. 2562
 • การสอบ - ช่วงการสอบกลางภาค-ปลายภาค
 • 3 เม.ย. 256231 พ.ค. 2562
    -  วันสอบกลางภาค3 เม.ย. 256210 เม.ย. 2562
    -  วันสอบปลายภาค25 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา14 มิ.ย. 256214 มิ.ย. 2562
    -  วันประกาศผลการศึกษา17 มิ.ย. 256217 มิ.ย. 2562
 • การยื่นคำร้อง
 • 25 ก.พ. 256229 เม.ย. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Online)10 ก.พ. 25627 เม.ย. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชาหรือขอเข้าหลักสูตร (ยื่นเพื่อย้ายในภาคถัดไป)25 เม.ย. 256226 เม.ย. 2562
    -  วันประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชา/สำนักวิชาหรือเข้าหลักสูตร1 ก.ค. 25621 ก.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)25 ก.พ. 25628 มี.ค. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา (สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน)25 ก.พ. 256229 เม.ย. 2562
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาสำหรับ นศ. ที่ย้ายสาขาหรือสำนักวิชา25 ก.พ. 25624 มี.ค. 2562