กรุณากรอกรายละเอียด
ชื่อบริษัทของท่าน
จังหวัด
เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ
นำข้อมูลไปใช้เพื่อ ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ที่มาสมัครเรียน
ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้มาสมัครงาน
  
  

  • ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
    จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ใช้ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • ระบบตรวจสอบปริญญา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการให้ตรวจสอบนักศึกษาตั้งแต่รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
  • หากท่านต้องการตรวจสอบผลการศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฎ ท่านจะต้องส่งหนังสือตรวจสอบวุฒิอย่างเป็นทางการมายังมหาวิทยาลัย