<< กลับ
ข้อมูลรายวิชา
แผนผังอาคารเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
  ปีการศึกษา /   
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยงานเจ้าของรายวิชา
จำนวนรายการต่อหน้า

    ตัวอย่าง
  1. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 1101 ป้อน 1101* ลงในช่องรหัสวิชา
  2. ค้นหาวิชาที่มีคำว่า world เป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิชา ป้อน *world* ลงในช่องชื่อวิชา
  3. ค้นหาวิชาที่มีชื่อวิชาลงท้ายด้วย finance ป้อน *finance ลงในช่องชื่อวิชา
  4. แสดงรายวิชาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เลือกหน่วยงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  5. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 1101* และมีชื่อวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น ป้อน 1101* ลงในช่องรหัสวิชา และป้อน * เบื้องต้น ลงในช่องชื่อวิชา