<< กลับ

STD-002Standard Test (IT)
การทดสอบระดับความสามารถด้านดิจิทัล
สังกัดสำนักวิชาหน่วยงานอื่น
นก./นว.0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 ไม่มีข้อมูล1100104357  
อาจารย์: นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ **
อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ **
  02 ไม่มีข้อมูล50048713  
อาจารย์: นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ **
อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ **
  03 ไม่มีข้อมูล4730473  
อาจารย์: นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ **
อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ **
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป
บัญชี ปี 3 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) ปี 3 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) ปี 3 ขึ้นไป
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ปี 3 ขึ้นไป
อุตสาหกรรมการบริการ ปี 3 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ (การเงิน) ปี 3 ขึ้นไป
หมายเหตุ: สอบ 22 ก.พ 66
  04 ไม่มีข้อมูล4700470  
อาจารย์: อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ **
นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ **
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ปี 3 ขึ้นไป
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ปี 3 ขึ้นไป
กายภาพบำบัด ปี 3 ขึ้นไป
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ปี 3 ขึ้นไป
เทคนิคการแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป
สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3 ขึ้นไป
  05 ไม่มีข้อมูล4700470  
อาจารย์: อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ **
นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ **
สำรองสำหรับ:ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ปี 3 ขึ้นไป
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ปี 3 ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมเคมี ปี 3 ขึ้นไป
แพทยศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปี 3 ขึ้นไป
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ทวิภาค
กลุ่มวันเวลาห้องที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 ไม่มีข้อมูล30129  
อาจารย์:
Course Description
-
-
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  O = Online  S = Self Study  X = Cancel
ผู้ประสานงานรายวิชา * = ผู้ประสานงานรายวิชา
รายวิชาบังคับ P = บังคับก่อน, C = เรียนร่วม, F = เคยลงทะเบียนแล้วได้เกรด A-F