<< กลับ

SWE62-351Software Testing
การทดสอบซอฟต์แวร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นก./นว.3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: P: SWE62-103 Computer Programming 3(2-2-5) หรือ
P: SWE62-205 Object-Oriented Programming 3(2-2-5) หรือ
P: COE62-232 Object-Oriented Programming 4(3-2-7)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง ความครอบคลุมของการทดสอบ ระดับของการทดสอบ การทดสอบหน่วย การทดสอบรวมหน่วย การทดสอบระบบ การทดสอบตามวัฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงวัตถุ การทดสอบการยอมรับระบบ การทดสอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การประเมินกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบ การจัดทำเอกสารของการทดสอบ การจัดองค์กรเพื่อการทดสอบ และการวัดเกี่ยวกับการทดสอบ
This course covers concepts of software testing, functional testing, structural testing, test coverage, levels of testing, unit testing, integration testing, system testing, software life cycle based testing, object-oriented testing, acceptance testing, human-computer interaction testing, software complexity, evaluating test cases, test planning, test documentation, test organization and metrics for testing.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  O = Online  S = Self Study  X = Cancel
ผู้ประสานงานรายวิชา * = ผู้ประสานงานรายวิชา
รายวิชาบังคับ P = บังคับก่อน, C = เรียนร่วม, F = เคยลงทะเบียนแล้วได้เกรด A-F
ภาระการสอน = สอนบรรยาย, = สอนปฏิบัติการ