ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
(ระบุ *,? ได้)  
รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล 
บริษัท ตำแหน่ง 
 ปีการศึกษา  2565/3 
สำนักวิชา/รายชื่อนักศึกษาอันดับรหัสงานตำแหน่งงานบริษัท
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
61119970 : นายรัชชานนท์ รัตนพงค์1 6535187991นักศึกษาสหกิจศึกษาบริษัท ออนไลน์การบัญชี และภาษีอากร จำกัด