<< กลับ

 ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา สอบ ภาคการศึกษาที่  1/2565
เวลารหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มจำนวนอาจารย์
 วันที่  4 มิถุนายน 2565
09:00 - 10:00MAT61-001 Basic Mathematics (O)
10:30 - 11:30MAT61-001 Basic Mathematics (O) 2433 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ
13:00 - 14:00GEN64-021 Fundamental English 1-1,3-31,191 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
 GEN64-021E Fundamental English 1111 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
14:30 - 15:30MAT61-001 Basic Mathematics (O)
16:00 - 17:00MAT61-001 Basic Mathematics (O) 4361 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ
 วันที่  5 มิถุนายน 2565
13:00 - 14:00GEN64-011 Fundamental Thai 1-433,394 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
 GEN64-011E Fundamental Thai 1-3124 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
 วันที่  24 สิงหาคม 2565
18:00 - 20:30WUTEP WUTEP 12,261 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์

หมายเหตุ S=จัดสอบเอง, O=สอบออนไลน์, B=จัดทำข้อสอบเอง