<< กลับ

 ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา สอบ ภาคการศึกษาที่  1/2565
เวลารหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มจำนวนอาจารย์
 วันที่  4 มิถุนายน 2565
13:00 - 14:00GEN64-021 Fundamental English 1-1,3-31,191 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
 GEN64-021E Fundamental English 1111 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
 วันที่  5 มิถุนายน 2565
13:00 - 14:00GEN64-011 Fundamental Thai 1-433,393 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
 GEN64-011E Fundamental Thai 1-3125 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

หมายเหตุ S=จัดสอบเอง, O=สอบออนไลน์, B=จัดทำข้อสอบเอง