<< กลับ

 ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา สอบ ภาคการศึกษาที่  2/2565
เวลารหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มจำนวนอาจารย์
 วันที่  8 ตุลาคม 2565
08:00 - 09:00EXT-002 Exit Exam (IT) 11,030 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
10:00 - 11:00EXT-003 Exit Exam (Thai) 1898 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
12:00 - 13:00EXT-002 Exit Exam (IT) 2211 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์

หมายเหตุ S=จัดสอบเอง, O=สอบออนไลน์, B=จัดทำข้อสอบเอง