<< กลับ

 ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา สอบ ภาคการศึกษาที่  3/2565
เวลารหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มจำนวนอาจารย์
 วันที่  24 มีนาคม 2566
19:00 - 20:30WUTEP WUTEP 12,704 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์

หมายเหตุ S=จัดสอบเอง, O=สอบออนไลน์, B=จัดทำข้อสอบเอง