ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีและขั้นบัณฑิตศึกษา


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี และขั้นบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพน์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 และครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2545 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีและขั้นบัณฑิตศึกษา ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2540 และประกาศมหาวิทยาลัยวลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2543 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
ค่าประกันของเสียหายทั่วไป(คืนให้เมื่ออกจากมหาวิทยาลัย)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ 2,000 บาท
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 6,000 บาท
1.2 ค่าบำรุง
(1) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
-ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคละ
2,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคละ
1,500 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคละ
1,500 บาท
2) หลักสูตรนานาชาติ
-ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคละ
4,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคละ
3,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคละ
3,000 บาท
3) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3.1) หลักสูตรวิสาหกิจ(โครงการพิเศษ)
-ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคละ
6,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคละ
4,500 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคละ
4,500 บาท
3.2) หลักสูตรอื่น
-ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคละ
4,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคละ
3,000 บาท
-ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคละ
3,000 บาท
(2) ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท
(ยกเว้นหลักสูตรวิสาหกิจ(โครงการพิเศษ)ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
1.3 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี หน่วยกิตละ 500 บาท
2) หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
3) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิสาหกิจ(โครงการพิเศษ) หน่วยกิตละ 1,500 บาท
หลักสูตรปกติ หน่วยกิตละ 1,000 บาท
หลักสูตรช่วยสังคมหรือบริการวิชาการ หน่วยกิตละ 600 บาท
1.4 ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 2,000 บาท
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์)
1.5 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
(1) ค่าใบแสดงผลการเรียน ฉบับละ 20 บาท
(2) ค่าออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ฉบับละ 20 บาท
(3) ค่าปรับการลงทะเบียนช้า
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันละ 25 บาท
-หลักสูตรนานาชาติ วันละ 100 บาท
-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันละ 75 บาท
(4) ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมช้า วันละ 10 บาท
(5) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 500 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(6) ค่าคืนสภาพนักศึกษา
หลักสูตรรดับปริญญาตรี ครั้งละ 500 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ 2,500 บาท
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งละ 1,500 บาท
1.6 ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 800 บาท
ข้อ 2. ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และออกประกาศเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2545

 

ลงชื่อ

นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
(ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Back to top