<< กลับ
รายชื่อ นศ. ยื่นขอสำเร็จฯ

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
สำนักวิชา
ปีการศึกษา : 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่12
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   11104 : ภาษาจีน1-
   11106 : ไทยศึกษาบูรณาการ1-
   11302 : นิติศาสตร์-1