<< กลับ
รายชื่อ นศ. ยื่นขอสำเร็จฯ

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
สำนักวิชา
ปีการศึกษา : 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   11102 : ภาษาอังกฤษ51103
   11104 : ภาษาจีน1268
   11105 : อาเซียนศึกษา1-9
   11106 : ไทยศึกษาบูรณาการ--31
   11301 : รัฐศาสตร์211
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
   31102 : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา2--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
   41101 : เอเชียศึกษา--1