<< กลับ

ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารแนบเบิกสวัสดิการกับผู้ปกครอง

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการออกใบเสร็จรับเงินใหม่ เป็นแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/59 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th
  2. เข้าระบบใช้ user name และ password ของศูนย์บริการการศึกษา
  3. คลิกที่ "ผลการลงทะเบียน"
  4. คลิกที่ "พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน"
  5. และ เลือกพิมพ์เอกสารแนบเบิกสวัสดิการ เลือกพิมพ์ประกาศค่าธรรมเนียมฯ ให้ตรงกับระดับการศึกษาของตนเอง
  6. เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารแนบเบิกสวัสดิการเรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานของผู้ปกครองประสงค์ให้ส่วนการเงินและบัญชีลงลายมือชื่อ ขอให้นักศึกษาติดต่อที่ส่วนการเงินและบัญชี ก่อนส่งเบิกสวัสดิการ
หมายเหตุ : การพิมพ์เอกสาร นักศึกษาจะต้องพิมพ์ให้ติด background (ลายน้ำ) ด้วย ไม่เช่นนั้นเอกสารจะไม่สมบูรณ์และจะไม่สามารถนำไปใช้เบิกสวัสดิการได้ โดยดูตัวอย่างวิธีการตั้งค่าให้สามารถพิมพ์ background (ลายน้ำ) ได้ -- คลิกที่นี่ --

ประกาศโดย น.ส.นฤมล แก้วนิรมิตร์ - แก้ไขเมื่อ 2 สิงหาคม 2561