<< กลับ

เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ลาพักการศึกษา" ในภาค 1/2560

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ได้ ลาพักการศึกษา กับทางมหาวิทยาลัย และต้องการกลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ศูนย์บริการการศึกษาจึงได้พัฒนา ระบบการยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษาและคณบดีหรือผู้ที่ได้มอบหมายจากคณบดี จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติคำร้องแก่นักศึกษาผ่านระบบเช่นเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นักศึกษาสามารถใช้งานระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบ ดังนี้
  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกเมนู "คำร้อง Online"
  3. เลือกเมนูย่อย "คำร้องขอกลับเข้าศึกษา"
  4. อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
  5. หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที


ประกาศโดย ศบศ. - แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2560