<< กลับ

เลื่อนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาค 1/2560

ศูนย์บริการการศึกษาขอประกาศ เลื่อนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี จากกำหนดการเดิมคือ วันที่ 29 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 ออกไปก่อน โดยกำหนดการใหม่ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ประกาศโดย ศูนย์บริการการศึกษา - แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2560