<< กลับ

กำหนดการสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 7-8 ก.ย.2562

แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562
สำหรับนักศึกษาชั้นปีทื่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562

ประกาศโดย ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ - 4 กันยายน 2562