<< กลับ

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

นักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th
  2. เข้าระบบใช้ user name และ password ของศูนย์บริการการศึกษา
  3. คลิกที่ "ผลการลงทะเบียน"
  4. คลิกที่ "พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน" และ “ใบเสร็จใบที่1 คลิกที่นี่”
  5. เลือกพิมพ์เอกสารแนบเบิกสวัสดิการ เลือกพิมพ์ประกาศค่าธรรมเนียมฯ ให้ตรงกับระดับการศึกษาของตนเอง
  6. เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารแนบเบิกสวัสดิการเรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานของผู้ปกครองประสงค์ให้ส่วนการเงินและบัญชีลงลายมือชื่อ ขอให้นักศึกษาติดต่อส่วนการเงินและบัญชี ก่อนส่งเบิกสวัสดิการ
**กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ ให้นักศึกษาติดต่อ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID : @025yabhx
หรือ สแกน QR Code


ประกาศโดย ส่วนการเงินและบัญชี - แก้ไขเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564