<< กลับ

ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.65

ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตร

หมายเหตุ :
- รายวิชานักศึกษาที่เป็นระบบหน่วยกิต จะมีสัญลักษณ์ (*) อยู่ท้ายรหัสวิชา


- สามารถค้นหารายวิชาผ่านเว็บไซต์ https://ces.wu.ac.th/registrar/ ที่เมนู "ค้นหารายวิชา"


รายละเอียดวิชา
 • รวมทุกสำนักวิชา
 • - ศิลปศาสตร์
 • - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • - นิติศาสตร์
 • - วิทยาศาสตร์
 • - การจัดการ
 • - การบัญชีและการเงิน
 • - สารสนเทศศาสตร์
 • -เทคโนโลยีการเกษตร ฯ
 • - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • - สหเวชศาสตร์
 • - สาธารณสุขศาสตร์
 • - พยาบาลศาสตร์
 • - เภสัชศาสตร์
 • - แพทยศาสตร์
 • - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • - ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • - สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 • - พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป


 • ข้อมูลตารางเรียนหลักสูตร แยกเป็นสำนักวิชา

 • - ศิลปศาสตร์
 • - วิทยาศาสตร์
 • - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • - นิติศาสตร์
 • - การจัดการ
 • - การบัญชีและการเงิน
 • - สารสนเทศศาสตร์
 • - เทคโนโลยีการเกษตร ฯ
 • - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • - สหเวชศาสตร์
 • - สาธารณสุขศาสตร์
 • - พยาบาลศาสตร์
 • - เภสัชศาสตร์
 • - แพทยศาสตร์
 • - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • - ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • - วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ประกาศโดย ศูนย์บริการการศึกษา - แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2565