<< กลับ

ประกาศนักศึกษารหัส 65 (กรณีนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทำบัตรนักศึกษา)

รายละเอียดตามแนบ


ประกาศโดย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล - 24 พฤศจิกายน 2565