<< กลับ

การดำเนินการการกรณีถูกจำกัดสิทธิ์การดูผลการศึกษา กรณีไม่ประเมินการสอนของอาจารย์

การดำเนินการการกรณีถูกจำกัดสิทธิ์การดูผลการศึกษา

1. กรอกแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก
2. นำแบบฟอร์มไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
3. นำแบบฟอร์มมายื่นในกล่องหน้าห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน อาคารบริหารชั้น 3 เพื่อยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ฯ

หมายเหตุ
1. ดำเนินการยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ภายในวันที่ยื่น หากทำการยื่นแบบฟอร์มก่อนเวลา 16.30 น.
2. เพื่อเว้นระยะห่างสถานการณ์ COVID-19 ขอให้ยื่นแบบฟอร์มในกล่องหน้าห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเท่านั้น
3. หลังจากยื่นแบบฟอร์มแล้วนักศึกษาไม่ต้องทำประเมินการสอนอีกครั้ง


ติดต่อสอบถามโทร. 075673790 Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

กรณีไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง สามารถส่งเอกสารแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้ ทางอีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนประกาศโดย นายสุรศักดิ์ เชาวลิต - แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2565

url : https://www.facebook.com/cilt.wu.ac.th/