<< กลับ

ด่วน! ประกาศปิดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เนื่องจาก สาขาวิชาพหุภาษามีการปรับจำนวนผู้เรียนต่อกลุ่มจาก 35 เป็น 40 นั้น ส่งผลให้บางกลุ่มต้องปืดเนื่องจากจำนวนนักศึกษาต่ำกว่ากำหนด
ขอให้นักศึกษาในกลุ่มดังประกาศ ย้ายไปยังกลุ่มที่ยังคงเปืดและมีที่ว่างเหลือนะคะ

ประกาศโดย SOLGEN - แก้ไขเมื่อ 7 ตุลาคม 2565