<< กลับ

การเข้าเรียนรายวิชา CHM61-105 เฉพาะกลุ่ม 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2565

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CHM61-105 เฉพาะกลุ่ม 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2565
เริ่มเรียนวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
โดยจะนัดหมายเพื่อเรียนชดเชยในภายหลัง

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา - 3 ตุลาคม 2565