<< กลับ

แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา ITD64-172 Document Management Using Word Processing

วิชา ITD64-172 Document Management Using Word Processing สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ทุกกลุ่ม เริ่มเรียนสัปดาห์วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป


ประกาศโดย อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ - แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2565