<< กลับ

ขอเลื่อนวันเริ่มเรียน ITD64-172 เป็นวันจันทร์ ที่ 10 ต.ค.

วิชา ITD64-172 Document Management Using Word Processing สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ทุกกลุ่ม เริ่มเรียนสัปดาห์วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป


ประกาศโดย อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ - 29 กันยายน 2565