<< กลับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียน ITD64-173 Excel

ขอให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม สำหรับการสื่อสารกลางของรายวิชา Facebook Group ชื่อ 6502-ITD64-173 Excel

ประกาศโดย อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง - 30 กันยายน 2565

url : https://www.facebook.com/groups/1728263197549820