<< กลับ

ด่วน! ขยายกิจกรรมวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565ประกาศโดย ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ - 1 ตุลาคม 2565