ประกาศตำแหน่งงาน
 ปีการศึกษา  2566/2 
บริษัท (ระบุ *,? ได้)   สาขาวิชา  
บริษัท//ตำแหน่งงานรวมเลือก
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
6626900123 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
โทรคมนาคม
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
6624400181 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานบำรุงรักษา และให้บริการท่าอากาศยาน
60 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
6622300721 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สื่อโทรทัศน์
ถนนนคร-สงขลา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
6628300832 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
สถานีโทรทัศน์
อำเภอเมือง ภูเก็ต
6629200841 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
งานประชาสัมพันธ์ โรงละคร สถานที่จัดการแสดงและนิทรรศการ
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
6626501021 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารกระป๋อง
อ. เมือง จ. สตูล
6622301151 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ งานการเรียนการสอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
6628201421 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานพยาบาล
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
6622301612 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6626901611 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6624701621 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
6628201641 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลเอกชน
อ.เมือง จ. ภูเก็ต
6629201729 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
งานวิจัยด้านชีววิทยาและประมงทะเลฝั่งอันดามัน
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6628202172 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิจัยและให้บริการทางวิชาการ
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง ชลบุรี 20131
6624202281 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ที่ปรึกษางานวิศวกรรม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
6622302352 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6624102352 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.หาดใหญ่ สงขลา
6626402511 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 10
6629202519 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา
6629202573 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เมือง นครศรีธรรมราช
6626402621 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629202621 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
วิจัย ฝึกอบรม และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6628202772 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิจัย บริการวิชาการ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6628202971 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
สำนักงานตรวจสอบบัญชี
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6625103269 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
การตรวจสอบบัญชี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
6625103413 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สื่อสารมวลชน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6628403933 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานอำนวยการ, งานวางแผนโครงการ, งานข้อมูล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626403971 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629203971 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
ธุรกิจค้าปลีก
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6626903991 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6629205141 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
6626405152 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629205152 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 30
สำนักงานเทศบาลนครยะลา
งานบริการสาธารณะ
10 ถ. สุขยางค์ ต. สะเตง อ. เมือง ยะลา 95000
6626905351 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทยในตลาดมาเลเซีย
Kuala Lumpur, Malaysia
6626605911 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านบัญชีและกฎหมาย
เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
6625106291 : บัญชี 55210100 : 50
โรงพยาบาลศิริราช
สถานพยาบาล
2 ถ. พรานนก แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
6622306491 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6626906542 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
6625107061 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ ประเทศไทย จำกัด
ผลิตถุงมือแพทย์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6622307611 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
6622307771 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่าย เทป ซีดี เพลง ภาพยนตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6628408158 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
6625108161 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ. เมือง จ. ชุมพร
6626908521 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6626108572 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน
Hard Drive Manufacture
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6624408712 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6622309051 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้าง
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
6624109132 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
6622309471 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6624109472 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
โรงพยาบาลทุ่งสง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6622309981 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานเทศบาลนครตรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ. เมือง จ. ตรัง
6629209992 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
อ.เมือง จ.ชลบุรี
6624110052 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย
องค์การพัฒนาเอกชน NGO
อ.เมือง จ.เชียงราย/www.bannok.com/intern_cr
6626110171 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
ธุรกิจการโรงแรม
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต/sansanee.r@marriotthotels.com
6626110201 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6627710201 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
งานวิจัยทางทะเลและชายฝั่ง
อ.เมือง จ.ชุมพร
6624211231 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้าง
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
6624411271 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท ฟอร์ทแทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
ติดตั้งอุปกรณ์ GPS และอุปกรณ์ประกอบ / ลงโปรแกรม ซอฟแวร์
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
6621811981 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
6624312271 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626112392 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานทางวิจัยและวิชาการ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
6626612793 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท พีวีที ไทยเจริญ จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
6625113001 : บัญชี 55210100 : 40
โรงแรมกะตะธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ท
โรงแรม
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6626113281 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626313282 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท เอสซีจี 1995 จำกัด
รับเหมาก่อสร้างทำถนน
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6624113391 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

Penang, Malaysia
6626113509 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
6625113571 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ไทยแอคเคาท์ติ้ง คลินิค จำกัด
Accounting & Audliting
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6625113701 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
6624313851 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6628913972 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสุราษฎร์ธานี
สถาบันการเงิน
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6627914231 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัท พี ออดิท จำกัด

ต. วัดประดู่ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6625114381 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
บริการห้องพัก
อ.เมือง จ.กระบี่
6625424061 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6629114551 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
6622314701 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรม ซิกเซ้นส์ สมุย
โรงแรม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6629114731 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
โรงแรม อมารี พัทยา
โรงแรม
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6626915211 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
บริการวิชาการ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6628415621 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
สำรวจศึกษาค้นคว้าด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำในทะเลสาบฯ
อ. เมือง จ.สงขลา
6628215661 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด
สำนักงานบัญชี
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
6625186561 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานพุทธชาดการบัญชี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6625115871 : บัญชี 55210100 : 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
สถิติข้อมูลคนต่างด้าว การบริการคนเข้าเมือง
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6626116149 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ทัช อะ โมเม้นท์ จำกัด
ออกแบบกราฟิก, วาดการ์ตูน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6627816171 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ.อาร์.ที จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6625116431 : บัญชี 55210100 : 50
บริษัท เอ.เอ็ม.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ปรึกษาธุรกิจ , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบภายใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
6625116301 : บัญชี 55210100 : 20
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานด้านพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
อ. เมือง จ. ยะลา
6629216321 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา
ธุรการเกี่ยวกับคดี (งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ งานข้อมูลข่าวสาร งานสถิติและการรายงาน ฯลฯ
อ. เมือง จ. สงขลา
6626816401 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
6626416753 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6629116952 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
ตรวจคนเข้าเมือง
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
6627017072 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เอสซีลอร์แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเลนส์สายตาพลาสติกส่งออก
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
6622317383 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด
โรงแรม
อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6625117751 : บัญชี 55210100 : 20
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
6629218022 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี
ศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี
อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี
6622318121 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6625418261 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6629218265 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
โรงแรมทวินโลตัส
โรงแรมที่พัก
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6628318271 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานตรวจสอบบัญชี
เขตสาทร กรุงเทพฯ
6625118791 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เมือง จ.นนทบุรี
6626418862 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง
จำหน่ายยางมะตอย
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
6622318961 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6626419001 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท แอคโคซีด จำกัด
ให้บริการงานบัญชี
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
6625119169 : บัญชี 55210100 : 20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าศาลา
บริการกระแสไฟฟ้า
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6625119172 : บัญชี 55210100 : 20
6626519174 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท เช็ค แอนด์ โชว์ จำกัด
Production
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
6628319221 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานแปล จัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
6626319251 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
ผลิตถุงยางอนามัยเพื่อการส่งออก
อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
6624719263 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้นและคลังสินค้า
อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
6624419351 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม/Witchupol.singhapol@ihg.com (คุณวิชชุพล)
อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต
6625119761 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานราชการ
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6622319882 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6626919921 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรมพูลแมน เขาหลัก คาทิลิยา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
โรงแรม
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา
6625119991 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวาบีช รีสอร์ท
โรงแรม
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6626120051 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สำนักงานวัฒนสินการบัญชีและตรวจสอบ
บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีฯ
6625120151 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรค
อ. ปะทิว จ. ชุมพร
6626420401 : ฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชการ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีฯ
6629220551 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
งานด้านเอกสารและตรวจสัมภาระผู้โดยสาร/อีเมล์ 75770000@customs.go.th
ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
6626320586 : ภาษาจีน 55110400 : 20
6627020586 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เอส.พี.บี. พาเนล อินดัสตรีส์ จำกัด
ผลิตแผ่นไม้พาร์ติเคิลบอร์ด
อ. บ้านนาเดิม จ. สุราษฎร์ธานี
6628920702 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 10
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สถานศึกษา
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6626120753 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626320752 : ภาษาจีน 55110400 : 20
6629120751 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อ. เมือง จ.ภูเก็ต
6626120831 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626320831 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
โรงแรม
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6624420891 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
6625420898 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6626120891 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626120896 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจคนเข้าเมือง, บริการบุคคลต่างด้าว
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6626121131 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 10
6626621133 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
6622321151 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
6628221545 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท เอ็นทูเอส โซลูชั่น จำกัด
บริษัทให้บริการทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
6625121551 : บัญชี 55210100 : 20
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
6626121571 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626321571 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท ส.สมุยธุรกิจ จำกัด
สำนักงานบัญชีและทนายความ
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6625122031 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรมเกาะยาวใหญ่วิลเลจ
รีสอร์ท
อ. เกาะยาว จ. พังงา
6626622423 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด สำนักงานภูเก็ต
ธุรกิจการบิน
อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
6626122561 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
สายการบิน
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6622322721 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด
ผลิตน้ำยางข้น ยางแท่งผสม
อ. สะเดา จ. สงขลา
6626922961 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
กรมการพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
6626923051 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
6626923052 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม

ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626423882 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6622323922 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
งานบริหารงานทั่วไป, การให้บริการสาธารณะ
อ.เมือง จ.กระบี่
6629224081 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม www.tungsong.com
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
6629224191 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท พีรพัฒน์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6624124261 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
6624324261 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
6624424261 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
6624724261 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
ตำรวจท่องเที่ยวสมุย
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6626324372 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
ธุรกิจโรงแรม
ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
6626124431 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6629124431 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
6622324595 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรม
อ. เมือง จ. กระบี่
6625124731 : บัญชี 55210100 : 20
6628424733 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
โรงเรียนโยธินบำรุง

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6626524792 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารูนเทคเอ็นจิเนียริ่ง
รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6624324811 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
งานวิจัยทางวิชาการ
อ. เมือง จ. สงขลา
6628225261 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สถานศึกษา
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6626625283 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด
จัดหาจัดจ้างพนักงานให้กับบริษัทปิโตรเลียม
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา
6622325371 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ประกันภัย
แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, www.msig-thai.com
6627925461 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย
โรงแรม
อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6625125548 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
ผลิตน้ำตาลทรายขาวและกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
6622325941 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
โรงแรม
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6625426472 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6626126471 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6627726471 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยว (ฟลายอิ้ง หนุมาน)/www.flyinghanuman.com
อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต
6625426651 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6626326651 : ภาษาจีน 55110400 : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626426804 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6628326804 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6628326805 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 30
6629226801 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 60
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
เขตบางรัก กทม.
6625126899 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626926971 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม
อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6625427343 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6625427344 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
ศาลจังหวัดทุ่งสง
ราชการศาลยุติธรรม
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626827476 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
6621827501 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
6625127593 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626427891 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
6625128081 : บัญชี 55210100 : 20
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6621328271 : นิติศาสตร 57110800 : 20
โรงแรมวนาเบล อะ ลักซูรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย
โรงแรม
อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6627728361 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
6622328566 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 10
6624428561 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
6629228562 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรมเดอะไลบรารี่ (บริษัท กมลธรรม จำกัด)
โรงแรม, รีสอร์ท
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
6625129271 : บัญชี 55210100 : 20
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626129382 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626329381 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงแรม เกรซแลนด์ เขาหลัก บีช รีสอร์ท
ธุรกิจโรงแรม
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา
6622329432 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6626129432 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงแรม ภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช
โรงแรม
อ.กะทู้ ภูเก็ต
6625429483 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
6626429491 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช
สายการบิน/Email : natnich.rak@nokair.com,SUPANIDA.THO@NOKAIR.COM
อ. เมือง นครศรีธรรมราช
6626129501 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท โมเดอร์น แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานบัญชี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
6625129561 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม ชูการ์ มารีนา - แฟชั่น
ธุรกิจโรงแรม
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
6626129572 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด จังหวัดภูเก็ต
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6624329633 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
6628029632 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 40
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา
เป็นหน่วยงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6629229841 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ราชการ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6226928961 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6626429862 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่
ให้บริการทางด้านการเงิน
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
6627930011 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
ธุรกิจโรงแรม
อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6625130031 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค
โรงแรม, ที่พัก
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต/Website : www.novotel.com/asia
6625130131 : บัญชี 55210100 : 20
6626130131 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท เพชรศรีวิชัยโฮลดิ้ง จำกัด
การขนส่งทางบก
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6625130152 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมภัตตาคาร
ต.บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6625130241 : บัญชี 55210100 : 20
ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา
บริหารงานปกครอง
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6626430361 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6626430531 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629230531 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
ธุรกิจโรงแรม
ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
6625430775 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6627730771 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
6629130771 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
โรงแรม เดอะ นาคา ไอแลนด์ อะลักชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

อ.ถลาง จ. ภูเก็ต
6627730781 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
ที่ว่าการอำเภอสิชล

ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626430932 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา
องค์กรอิสระ
อ. เมือง จ. สงขลา
6625131023 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบบัญชี
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6625131031 : บัญชี 55210100 : 40
บริษัท สสุภาการบัญชี จำกัด
บริการรับจัดทำบัญชีภาษีอากร
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
6625131171 : บัญชี 55210100 : 20
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานส่งเสริมสุขภาพ และอาชีวอนามัย

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
6622331261 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
6626131282 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
6629231312 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6626831461 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานพัฒนาสังคมด้านสวัสดิการสังคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626431471 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629231471 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
6624131581 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตรวจหนังสือเดินทาง
อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
6626131653 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงแรม เดอะราชา

อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6626331741 : ภาษาจีน 55110400 : 10
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6626831842 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้งค์ จำกัด
สำนักงานบัญชี
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
6625131909 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท สำนักงาน ครีสตัน ไทย อินโฟ (ไทย) จำกัด
ตรวจสอบบัญชี
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
6625132111 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท พี.เอ็ม. การบัญชีและ ที่ปรึกษา จำกัด
บริษัทรับทำบัญชี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
6625132201 : บัญชี 55210100 : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
บริการสาธารณะ
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6626932421 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเสาะข้อเท็จจริง สอดส่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626432861 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงแรม ซิกส์เซนเซส เกาะยาวน้อย
ธุรกิจโรงแรม
ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
6625432951 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6626132951 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - อาร์ต - กะรนบีช
ธุรกิจโรงแรม
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6626133482 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท โบเฮเมีย อินเตอร์แร็คทีฟ จำกัด

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6627833702 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด
ให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6621833811 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626434001 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629234001 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6629234034 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม บันยันทรี เกาะสมุย
ธุรกิจโรงแรม
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6625134121 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานสอบบัญชี เพียว ออดิทติ้ง คอนซัลติ้ง แอนด์ ลอว์
ตรวจสอบบัญชี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625134271 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย
ธุรกิจโรงแรม
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6627734301 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท
โรงแรมและที่พัก
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6625434472 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6625434473 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
โรงแรม พีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
6625135241 : บัญชี 55210100 : 20
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
อำนวยการและสนับสนุน
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
6626335472 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงแรม นาใต้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
Hotel and Resort
อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา
6627935672 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สถานศึกษา
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626335721 : ภาษาจีน 55110400 : 20
สำนักงานจังหวัดตรัง
เป็นสำนักงานเลขาของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
6626935775 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันการศึกษา
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
6629135811 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626435851 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629135851 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
กรมการท่องเที่ยว

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6628435898 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
6626935911 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6629235951 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
งานราชการ
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626435961 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6626935961 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์

ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626136311 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626436321 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629236321 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626136511 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 
สถานศึกษา
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6629136521 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
สื่อความรู้ออนไลน์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
6628336611 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานภูเก็ต
บริการด้านการบิน
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
6622336938 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6626136933 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6627936931 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
6628237141 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด
พัฒนาระบบ ออกแบบเว็บไซต์ จัด Event และ Mice
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6628437421 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
6628437422 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
6626437532 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท โตโย ออดิท จำกัด
บริษัทตรวจสอบ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6625137681 : บัญชี 55210100 : 20
ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา

ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
6626437771 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
6626837861 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท ชู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6625138611 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรมโซ แบงคอก

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6625438692 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร Website : www.almerozhotel.com
6626138722 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท สำนักงานจิราภาบัญชี จำกัด
บริการรับทำบัญชี, ให้คำปรึกษายื่นแบบเสียภาษี
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6625138991 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
สำนักงานบัญชี/กฎหมาย
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
6625139021 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด
สำนักงานบัญชี/กฎหมาย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
6625139043 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ศรุดา 9999 จำกัด
บริษัททำบัญชี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
6625139051 : บัญชี 55210100 : 20
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ท่าอากาศยาน
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6625439231 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6626139233 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี
6626439261 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ว่าการอำเภอนาบอน

อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช
6626939271 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

อ. เมือง จ. ภูเก็ต
6626939411 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เกมสแควร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, http://www.gamesquare.co.th/
6627840041 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 50
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6626140461 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง
6624740521 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
6626540541 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงแรม รีเซ็นต้า สวีท ภูเก็ต สวนหลวง
ธุรกิจโรงแรม
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6625941321 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
6625141991 : บัญชี 55210100 : 40
บริษัท มาสเตอร์แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สำนักงานบัญชี
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625142021 : บัญชี 55210100 : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629242112 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629242231 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626842241 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สายการบินสปริงแอร์ไลน์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
6626342401 : ภาษาจีน 55110400 : 20
เมืองพัทยา

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6626942491 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช

ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
6625442773 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จังหวัดพังงา
6626942991 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี พังงา

ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
6625143002 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานบัญชี เอส พี ดี บัญชีภาษีอากรและกฎหมาย

ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625143081 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
6624443321 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
6624443322 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD ช่อง 36)
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6628343371 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานบริการ งานความมั่นคง
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626143511 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626143982 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท โซลเวย์ (บางปู) สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
6624745001 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
บริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6628945072 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi)
รับเหมาก่อสร้าง
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6622345861 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6624145863 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6626345911 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด

ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
6627046321 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6625146433 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/www.m-culture.go.th
6627046553 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6629146551 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต.นาพรุ อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629146762 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
ศาลจังหวัดสงขลา

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6626846811 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
6626446831 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626846881 : นิติศาสตร 57110800 : 20
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยว
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6626146891 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
6628246931 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626846951 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6624447031 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานคดีอาญา คดีแพ่ง งานพัสดุ การเงิน งานบริหารทั่วไป
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626847053 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6628947311 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 30
ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
งานด้านการบริหารการปกครองพื้นฐานระดับอำเภอ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626447441 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6626448271 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงแรม แนป ป่าตอง

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6626348621 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6626148732 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ยายบัวการช่าง จํากัด

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6622348761 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
ศาลจังหวัดภูเก็ต

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6626848861 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
ปศุสัตว์
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625148942 : บัญชี 55210100 : 50
6626948943 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงเรียนทุ่งสง

ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6627849492 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6629149202 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6629149751 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จัดทำหน่ายรถมอเตอร์ไซต์
สงขลา
6626949831 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม โรบินสัน เขาหลัก

ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
6625149952 : บัญชี 55210100 : 20
6626149951 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
6626849961 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6626850393 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด
Animation and VFX Service
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
6627850441 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 40
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6627950681 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
6626150701 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6626150771 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานอยุธยา

ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
6622356361 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6625156391 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด
ผลิตยางรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งเรเดียล
ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
6628957171 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
โรงเรียนปทุมานุกูล

ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629157581 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
6629157588 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626357722 : ภาษาจีน 55110400 : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
งานธุรการทั่วไป งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
6626457811 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
6627057811 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
6627015795 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สํานักงานอัยการสูงสุด

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6626857961 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช

ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625159631 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6628259641 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6624359811 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6626360151 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จำกัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6624762751 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6626162961 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626296511 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต กมลา บีช รีสอร์ท

หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต
6626163764 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6625165152 : บัญชี 55210100 : 20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625165351 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด
โรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น
ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6624367551 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
ศาลจังหวัดปัตตานี

ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
6626867752 : นิติศาสตร 57110800 : 20
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6622370761 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6626970762 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
6629170765 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
6629270763 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด
ให้บริการด้านไอที
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6621872172 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 60
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
โรงเรียน
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
6626172501 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ขนาดใหญ่พิเศษ
ตำบลคลัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
6629172522 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
6626873371 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
ให้บริการประชาชนด้านคดี, ดำเนินคดีอาญา, คดีแพ่ง
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6626873391 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ศาลจังหวัดพังงา

ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6626873561 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ที่ว่าการปกครองอำเภอขนอม

ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629273581 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท อีส โปรดักส์ชั่น สตูดิโอ จำกัด

แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
6627873631 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6622373671 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
6624773676 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
ศาลจังหวัดพัทลุง

ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
6626874431 : นิติศาสตร 57110800 : 20
โรงแรม บุรี รสา เกาะพะงัน

ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6625176151 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท แฟทแคท จำกัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6627877951 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
6622379983 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6626180421 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จำกัด

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหงัดภูเก็ต
6624380769 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 30
ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน
งานให้บริการประชาชน
ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626481013 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน

ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
6626481021 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงแรม ปาหนันกระบี่รีสอร์ท

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6625181129 : บัญชี 55210100 : 20
ห้างหุ่นส่วนสามัญ ออดิท แอนด์ ซอฟต์แวร์

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6625181351 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
6626181581 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช/walaii.support@gmail.com
6621881952 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด

ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
6622382381 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าสงขลา ไบโอเพาเวอร์)
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
6622382401 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรม โฟร์พ้อยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท

ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
6625484763 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6627085212 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แผนกบัญชี

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6625985571 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจการไปรษณีย์ รับฝาก ส่งต่อ และนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์
ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6628385881 : บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 55210202 : 20
บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6624485991 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บรษัท วิศวภัทร์ จำกัด

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
6624186162 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
6624386162 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
สำนักงานสุทธิพงศ์ตรวจสอบบัญชีและทนายความ
บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6625186311 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียรใหญ่

ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626986731 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด สาขานครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
6624486771 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด สาขาท่าชนะ

ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6624386881 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พัฒนาซอฟแวร์และ application
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6624487241 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
สำนักงานชัยสิทธิ์ การบัญชี

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625187332 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท สิทธาภัทร์ จำกัด
โรงเรียนเอกชน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625187401 : บัญชี 55210100 : 20
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6626187491 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6626187514 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626387511 : ภาษาจีน 55110400 : 20
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6626187541 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ทักซิโด้แคท สตูดิโอ จำกัด

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6627887621 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6626687731 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6626387902 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท ออนไลน์การบัญชี และภาษีอากร จำกัด

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6625187991 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6622388571 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานกฎหมายจรัญ ศรีสุข

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6626888691 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 สงขลา
ตรวจและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานเชิงเทคนิควิชาการ
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
6622388701 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6626989061 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6625489101 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6625489103 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
6627789101 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
โรงแรม คาเพลล่า แบงค็อก

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
6627789121 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลคดีเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัว
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6626889155 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ศาลแขวงสงขลา
ศาลยุติธรรม
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6626889161 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6625489221 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6626489271 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่
งานด้านกระจายสินค้า
ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
6628389296 : บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 55210202 : 20
บริษัท โปรบิลด์สมุย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
Luxury villa developer
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6624189371 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท แอคเค้าติ้ง ริช จำกัด
สำนักงานบัญชี
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6625189761 : บัญชี 55210100 : 20
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6627890081 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
โรงแรม พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท
โรงแรม/ที่พัก
ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
6625190132 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานบัญชี ณสิริพัทธ์ คอนซัลแทนด์
สำนักงานรับทำบัญชี
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625190172 : บัญชี 55210100 : 20
ท่าอากาศยานตรัง

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6626190191 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
เทศบาลตำบลสิชล

ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
6627930901 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัท ทีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6625190961 : บัญชี 55210100 : 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6626191232 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัวดนครศรีธรรมราช
6626891273 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท พินปังก์ จำกัด

แขวงห้วยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
6628391482 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท บุณยานุช การบัญชี จำกัด
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6625191562 : บัญชี 55210100 : 20
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8

ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626891622 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ด
สโมสรกีฬาอาชีพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6629191641 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขตที่ 1

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6626591671 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท เมน สแตนด์ จำกัด
ผลิตสื่อโฆษณาและเนื้อหา vdo
เขตบึงกุ่ม แขวงนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
6627891942 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 10
โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ เกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6627792251 : 631210500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ : 20
บริษัท รักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด

ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6626992268 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
งานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
6628292411 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
หน่วยงานราชการ
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6626492451 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
6621892541 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
โรงแรม สิชล คาบาน่าบีช รีสอร์ท

ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
6625492653 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
โรงแรม คิมป์ตัน คีตาเล สมุย

ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6625492638 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6622392751 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
6622392771 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฏร์ธานี
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6625192811 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด โรงงานพิษณุโลก
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
6622392832 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนเอกชน เปิดทำการสอนระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6626193231 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท ที.เค. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
รับทำบัญชี
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6625193311 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ซีอีเอสอี 2 (ไทยแลนด์) จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
6528394321 : ภาษาจีน 55110400 : 20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่พืชผล
รับเหมาก่อสร้างทำถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะพาน ค.ส.ล.
ต.ปากน้ำ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
6624194411 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน

ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6627994431 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6622394441 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6624494901 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท ฮาโล แอคเคาท์ จำกัด

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
6625195151 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท บิท เอ๊ก จำกัด
บริษัทซอฟท์แวร์และแอนิเมชัน
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6627895351 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท ดี.วาย. แท็กซ์ ออดิท จำกัด

อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
6625195462 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ดี เอช แอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด (คลังสินค้าสุราษฎร์ธานี)

อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6622365481 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6629195628 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา,
6622395877 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (คลังสินค้า)

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6628395881 : บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 55210202 : 20
นาวากีเทล ดีไซน์ โฮเทล

ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6625496089 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
บริษัท สกิลเลน เอดูเคชัน จำกัด

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
6621896101 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
วินด์แฮม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต
ธุรกิจโรงแรม
ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6622396234 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด
สโมสรฟุตบอลสงขลา เอฟซี
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6629196362 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
TV Home O Shopping
แขวงห้อยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6628396491 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท เคเท็นโกลบอลคอนเทนต์ จำกัด

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6628396511 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท ดังภูมิ จำกัด

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
6624496532 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6627096571 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6624496611 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
6626996613 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด

สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
6626196701 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองปัตตานี
งานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองปัตตานี
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
6626496722 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
สำนักงานอัยการภาค 8

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6626896731 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
6622396751 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท พลาสตีก จำกัด
ผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟและแอนิเมชัน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
6627896771 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท แซนด์ ซี จำกัด
โรงแรมที่พัก
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
6626196781 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
6626996788 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ประกอบเครื่องสำอาง, ยาแผนโบราณ
แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
6624796861 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
บริษัท ไทย - สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด
ผลิตและประกอบยานยนต์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
6624396871 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
โรงแรม เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สวีท ภูเก็ต
ธุรกิจโรงแรม
ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
6626996912 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
6629197622 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
6629297891 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท ไดนามิค ตรวจสอบบัญชีและภาษี จำกัด
เกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6625197968 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ไทย ออนไลน์ มีเดีย จำกัด
We Love tto go (บริษัท ในเครือ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
6628497971 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
บริษัท ทรัพย์เปอร์ จำกัด
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9825 : : 10
บริษัท สมาร์ทเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
ธุรกิจติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6624398501 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด
จัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
6625198801 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท บีบิ๊กทรี จำกัด
สำนักงานให้บริการจัดทำบัญชี บริการด้านภาษีอากรและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
6625198811 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
สำนักงานบัญชี
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
6625198821 : บัญชี 55210100 : 20
บริษัท ที ซี ซี เทคโนโลยี จำกัด

แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
6621898851 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6621898861 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
โครงการก่อสร้างถนนสาย พท.4003 กลุ่มก่อสร้างทางที่ 2 สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
ควบคุมงานก่อสร้างถนน กรมทางหลวงชนบท
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
6624198881 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
6628998971 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
งานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค
เชียงใหม่
66291101161 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ให้บริการทดสอบและแนะนำการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
กรุงเทพมหานคร
66291101171 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาทีมชาติ
กรุงเทพมหานคร
66291101181 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท เอส.จี. แลนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
66243101191 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงงานผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ลพบุรี
66243101221 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร
กรุงเทพมหานคร
66243101261 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหาดสำราญ
ซ่อมแซมระบบไฟ้ฟ้า ตรวจมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
ตรัง
66243101271 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท มิว เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
รับเหมางานระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง
ภูเก็ต
66243101281 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
โรงแรม ศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ธุรกิจโรงแรม
ภูเก็ต
66251101291 : บัญชี 55210100 : 20
โรงแรม เดซติเนชั่น รีสอร์ท ภูเก็ต กะรน บีช
ธุรกิจโรงแรม
ภูเก็ต
66251101301 : บัญชี 55210100 : 20
เดซติเนชั่น รีสอร์ท ภูเก็ต สุรินทร์ บีช

ภูเก็ต
66269101311 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา

สงขลา
66241101331 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
66243101351 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
บริษัท ทูเวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ขายอุปกรณ์ วิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร
66244101381 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
โรงเรียนนานาชาติฟินน์เวย์ ภูเก็ต

ภูเก็ต
66261101391 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สภาทนายความภาค 8

นครศรีธรรมราช
66268101442 : นิติศาสตร 57110800 : 20
บริษัท วินซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
66241101471 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์

สุราษฎร์ธานี
66265101501 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนบ้านห้วยยูง

นครศรีธรรมราช
66265101521 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร
66265101541 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนกระบุรี

ระนอง
66265101551 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
66265101561 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

พังงา
66282101592 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
ศาลจังหวัดหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
66268101601 : นิติศาสตร 57110800 : 20
โรงเรียนบ้านปลายเส

นครศรีธรรมราช
66261101611 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน

นครศรีธรรมราช
66264101621 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ว่าการอำเภอชะอวด

นครศรีธรรมราช
66264101631 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

นครศรีธรรมราช
66264101641 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ว่าการอำเภอถลาง

ภูเก็ต
66264101661 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
66292101671 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
66270101721 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
66269101731 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรุงเทพมหานคร
66269101741 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงเรียนสายน้ำทิพย์

กรุงเทพมหานคร
66265101772 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนสุวรรณวงศ์

สงขลา
66265101781 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนบ้านหาดงาม

สุราษฎร์ธานี
66265101791 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
โรงเรียนบ้านคู

พัทลุง
66265101801 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
สำนักงานวิเชียรทนายความ

สุราษฎร์ธานี
66268101821 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน

พัทลุง
66269101831 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท เซาท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
รับเหมา ออกแบบและติดตั้งระบบงานไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสื่อสาร ฯลฯ ประเภทงานโรงงาน โรงไฟฟ้า อาคารสำนักงาน
นนทบุรี
66223101862 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
66243101861 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร
66269101881 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานพยาบาล
กระบี่
66269101891 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา
ราชการส่วนท้องถิ่น
สงขลา
66269101911 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง

ระนอง
66268101931 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด

สุราษฎร์ธานี
62268101941 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
66270101962 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี
62261101971 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

สงขลา
66268101991 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

พังงา
66264102001 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท นิติเสรีธรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
66268102011 : นิติศาสตร 57110800 : 20
กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

กรุงเทพมหานคร
66289102021 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก

ยะลา
66265102041 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร

สงขลา
66269102051 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
สำนักงานกฎหมายทนายชนะ

สงขลา
66268102061 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ

เพชรบุรี
66268102071 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
66269102081 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
ศาลอาญากรุงเทพใต้
งานเกี่ยวกับกฎหมายและธุรการคดี
กรุงเทพมหานคร
66268102091 : นิติศาสตร 57110800 : 20
สำนักงานอัยการภาค 9

สงขลา
66268102101 : นิติศาสตร 57110800 : 20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนขนุน
สถาบันการเงิน
พัทลุง
66279102121 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัท อควาวอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ภูเก็ต
66282102391 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท โปรทา จำกัด (Realme)

กรุงเทพมหานคร
66263102441 : ภาษาจีน 55110400 : 20
สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต

ภูเก็ต
66254102451 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

สมุทรสาคร
66282102491 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด

ปทุมธานี
66289102501 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย กระบี่

กระบี่
66261102611 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
ห้างหุ้นส่วน ดิน แอนิเมชั่น สตูดิโอ
การบริการทำคอมพิเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ
แขวงลิมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
66278102631 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
งานก่อสร้างและวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าช
สุราษฎร์ธานี
66243102671 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
66263102671 : ภาษาจีน 55110400 : 20
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต
66263102691 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงเรียนตันติวัตร

นครศรีธรรมราช
66263102701 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

ชุมพร
66263102711 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียน สถานศึกษา
ชุมพร
66263102721 : ภาษาจีน 55110400 : 20
โรงเรียนธนาคารออมสิน

ประจวบคีรีขันธ์
66263102731 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (InterPAC)
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
66243102751 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
ฟิต ฟอร์เอเวอร์ ฟิตเนส (สาขารังสิต)

กรุงเทพมหานคร
66291102791 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท หมิงหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
ส่งออกทุเรียนลูกสดและทุเรียนแช่แข็งไปประเทศจีน และผลิตขนมทุเรียนอบกรอบขายในไทย
ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร86130
66263102901 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท เดอะ รีโคฟเวอรี่ แอดไวเซอร์ จำกัด
System Integrator
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
66284102951 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
บริษัท เอไอแมน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
66284102961 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
Universitas Brawijaya

Jalan Vereran, Malang 65145, Indonesia, อินโดนีเซีย
66266102991 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท แฮปปี้ มอสเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด
ศิลปะความบันเทิงและสันทนาการ
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
66265103061 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
66247103081 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
66241103091 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
66241103101 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะโต๊ะ
ให้บริการทางการเงิน
ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
66279103111 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
โรงแรม อมาธารา เวลเลย์เชอร์ รีสอร์ท

84 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
66254103141 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี จำกัด
IT Solutions & Consulting
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
66244103181 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 30
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
66268103201 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
66282103211 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 20
บริษัท ว้าว อันดามัน จำกัด
บริษัทนำเที่ยว
ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
66263103221 : ภาษาจีน 55110400 : 20
บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สำนักงานกฎหมาย
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
66261103231 : ภาษาอังกฤษ 55110200 : 20
บริษัท วสี จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
66241103241 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
66291103291 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท บั้งไฟล้านมีเดีย จำกัด (ชีวิตติดรีวิว)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
66292103311 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี

ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
66269103321 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
โรงแรมไทยไฟท์ สมุย

ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
66291103381 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี
อิเล็กทรอนิกส์
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
66218103391 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 10
66223103391 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
66243103396 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 20
66244103395 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
สำนักงานศาลปกครอง

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
66264103401 : รัฐศาสตร์ 53110701 : 20
บริษัท ซีพีเอฟไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
66244103431 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
66223103441 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
66223103461 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามาธิบดี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
66223103471 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ท่าอากาศยานภูเก็ต)

ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
66283103491 : บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 55210202 : 20
หน่วยความร่วมมือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
662103502 : 621120103 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ : 20
บริษัท อนันต์ พลาสติก พริ้นติ้ง จำกัด

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
66283103511 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท ยู. อาร์. เคมีคอล จำกัด

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
66247103521 : วิศวกรรม (เคมีและกระบวนการ) 54240100 : 20
ศูนย์ wellness center โรงพยาบาลท่าศาลา

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
66291103541 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท สมุยดีไซน์ 2012 จำกัด

ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
66241103551 : วิศวกรรม (โยธา) 542402003 : 20
บริษัท อีเวนต์แฟลร์ จำกัด

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
66292103561 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
กองแผนงาน กรมที่ดิน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
66269103571 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด (เครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น)
ธุรกิจค้าปลีก
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
66263103581 : ภาษาจีน 55110400 : 30
บริษัท คิสรา จำกัด
พัฒน software และ solution สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
66284103591 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
จีทีสตูดิโอ

ต.วิชต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
66284103631 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาล
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
66269103641 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
อินเตอร์บูสเตอร์
สถาบันสอนพิเศษ
เขตปทุวัน กรุงเทพมหานคร
66278103651 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)
ปรับปรุงคุณภาพข้าว
ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
66223103661 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
สถาบันพลาสติก

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
66289103671 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
Media Production & Creation
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
66284103681 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
66223103691 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท พีไฟว์ โปรดักชั่น จำกัด
งานผลิตสื่อโทรทัศน์
ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร
66284103701 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
บริษัท ขอบสนาม จำกัด

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
66292103751 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท เอสที ดีไซน์ มาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ จำกัด

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
66292103761 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
66223103771 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan, ROC

Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan, ROC
66223103781 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โย่ว ภูเก็ต
ธุรกิจท้องถิ่น
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
66284103791 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
โรงแรม ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพ

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
66254103801 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
66292103821 : 621220100 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 20
บริษัท พระนครซอฟท์ จำกัด
รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
66284103831 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอยบ็ค
ขายนิตยสารออนไลน์
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
66278103851 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท ไอโซเลชั่น ดีเวลลอป จำกัด

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
66284103861 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 20
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
66279103871 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
บริษัท เอ็นซีเอ็นเอ กรุ๊ป จำกัด
รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
66243103891 : วิศวกรรม (ไฟฟ้า) 55240300 : 30
บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด
วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าตามแนวทาง BCG
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
66289103911 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
หลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
66266103921 : อาเซียนศึกษา 54110500 : 20
บริษัท แอปอินทัช จำกัด

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
66218103941 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 55220700 : 20
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
66278103951 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
บริษัท โปรแกรมมิ่ง จำกัด
พัฒนา software
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
66278103961 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
Total Fire Stopping PTY LTD

ABN 64 126 450 762 3/9 Stanley St Peakhurst NSW 2201
66284103971 : 631220800 : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 30
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
66269103981 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
พัฒนาสื่อธุรกรรมทุกรูปแบบ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว
66244103991 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด
Tech Education
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
66244104001 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
บริษัท ฟาร์มคิธ ดิจิเมชั่น จำกัด

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
66216104011 : 621220400 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม : 20
Faculty of Electronic Engineering & Technology (FKTEN) Universiti Malaysia Perlis

Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 3 Arau , Perlis
66244104051 : วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) 55240700 : 20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15

ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
66223104071 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนยาง
ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
66272104081 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
บริษัท แอดวานซ์ เทคโนเคม จำกัด
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง สารเคมีสำหรับยาง
ต.พะวง อเมือง จ.สงขลา
66272104091 : 60240600 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ : 20
Faculty of Civil Engineering Technology (FKTK) Universiti Malaysia Perlis

Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 3 Arau , Perlis มาเลเซีย
66282104101 : 621120200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล : 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
66265104111 : 621110400 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย : 20
บริษัท อีโธส เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมแซมชิ้นส่วนกังหันแก๊สที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
66269104121 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 10
โรงแรม ไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
โรงแรมที่พัก รีสอร์ท 4 ดาว
ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
66269104131 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 20
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
66283104141 : บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 55210202 : 10
บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด
คลินิกศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
66279104151 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 55210201 : 20
สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคน์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
66291104161 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
ฟิต ฟอร์เอเวอร์ ฟิตเนส (สาขาพัฒนาการ)
ฟิตเนส
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
66291104171 : 631340300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 20
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด โรงงานนครปฐม

ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
66223104181 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
66254104191 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 55210400 : 20
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
ขายวัสดุก่อสร้างและค้าปลีก
ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
66269104211 : 631130320 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : 10
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิท้ล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช
66285104221 : 621220600 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล : 20
ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
66223104231 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55310300 : 20
ร้านพรการไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลิบง จ.กระบี่
66252104261 : เศรษฐศาสตร์ 55210300 : 20